Stad Hasselt en Nuhma plaatsen innovatieve batterij op Centrale Werkplaatsen

5 februari 2021 - Met de plaatsing van een 38 kubieke meter grote batterij met een vermogen van 480 kWh zetten Stad Hasselt en het Limburgs klimaatbedrijf Nuhma hun voortrekkersrol in de uitrol van duurzame energie kracht bij. De batterij slaat niet enkel lokaal geproduceerde stroom uit zonne-energie op om later te verbruiken: ze maakt ook mogelijk dat de Centrale Werkplaatsen tijdens noodsituaties operationeel blijven en helpt vraag en aanbod op het elektriciteitsnet in balans te houden. De batterij is op 5 februari in werking gesteld door federaal Energieminister Tinne Van der Straeten, CEO van Nuhma Ludo Kelchtermans en schepenen Joost Venken en Laurence Libert.

Batterijen spelen een steeds grotere rol in het dagelijkse leven, van smartphones over elektrische wagens tot woningen. In de omslag naar duurzame en hernieuwbare energie zal die rol enkel groter worden. “De toekomst van onze elektriciteitsvoorziening is er een waarin we lokale producenten van duurzame energie en verbruikers met elkaar verbinden. Door batterijen in dit netwerk toe te voegen ontstaan zelfstandige ‘energy communities’ die hoe langer hoe meer autonoom van het elektriciteitsnet zullen werken. Met de plaatsing van deze batterij, zetten we een grote stap om dit soort gemeenschappen ook in Hasselt te laten groeien en in de uitfasering van fossiele brandstoffen”, zeggen CEO van Nuhma Ludo Kelchtermans en Hasselts schepen voor Klimaat en Energie Joost Venken.

De ontwikkeling van dergelijke grote batterijen is complex en vraagt veel studiewerk. Nuhma, het Limburgs klimaatbedrijf, zet graag haar schouders onder de uitwerking van een performant batterijconcept. De batterij kadert eveneens in een groter project van Nuhma, waarbij drie batterijen geplaatst worden in Oostende, Beringen en Hasselt. Hiermee wil Nuhma innovatieve businessmodellen onderzoeken. De drie voornoemde batterijen hebben samen een vermogen van 2,6 Megawatt. De batterij op de terreinen van de Centrale Werkplaatsen heeft een opslagcapaciteit van 480kWh en slaat energie op rechtstreeks afkomstig van de lokale PV-installatie.

Overschotten nuttig gebruiken

Jaarlijks produceren de 2.026 zonnepanelen op de daken van de Centrale Werkplaatsen van Stad Hasselt zo’n 300.000 kWh aan energie. “Die wordt gebruikt voor de verlichting van de gebouwen, het laden van de elektrische wagens, het aandrijven van machines,…”, weet schepen Laurence Libert, bevoegd voor Centrale Werkplaatsen.

Afhankelijk van de weeromstandigheden en het seizoen leveren de zonnepanelen soms een overschot aan energie op. Die wordt dus vanaf nu opgeslagen in de batterij. “De opgeslagen energie wordt verbruikt in de werkplaatsen op dagen dat de zonnepanelen onvoldoende opbrengen om het volledige elektriciteitsverbruik te dekken. Daarnaast fungeert de batterij als noodaggregaat bij stroompannes en ondersteunt ze het hoogspanningsnet bij het opvangen van een piekverbruik”, duidt Venken.

Voor Stad Hasselt is de plaatsing van de opslag-oplossing een logische volgende stap in haar klimaat- en energiebeleid. “Als stad zetten wij al jaren in op innovatieve technieken om de energietransitie haalbaar én zichtbaar te maken”, zegt schepen Venken. “Denk maar aan het warmtenet op Domein Kiewit of de burgerinvesteringen in de energetische renovatie van stadsgebouwen. Deze kolossale batterij is daar de volgende stap in. Initiatieven die op de eerste plaats bijdragen aan het halen van onze stedelijke klimaatdoelstellingen maar daarnaast dienen als zichtbare inspiratie voor onze inwoners, om samen met ons een duurzamer Hasselt mogelijk te maken.”

“Door de ontwikkeling van dergelijke grote batterijen kunnen wij kennis opbouwen inzake zogenaamde grid services of diensten die het gebruik van het elektriciteitsnet optimaliseren en ondersteunen. Dit is immers een onmisbare schakel in de energietransitie met enerzijds de toename van hernieuwbare energiebronnen waarvan de elektriciteitsproductie minder constant en voorspelbaar is dan deze van fossiele bronnen en anderzijds de uitdaging om een constante elektriciteitsvoorziening te garanderen. Dit is dan ook een voorname bouwsteen in de ontwikkeling van een virtuele energiecentrale en de uitwerking van innovatieve businessmodellen in de veranderende energiemarkt”, aldus Ludo Kelchtermans, CEO van Nuhma.

Federaal Energieminister Tinne Van der Straeten: “Limburg doet haar naam van groenste provincie opnieuw alle eer aan. Er is geen betere plek om deze primeur te realiseren dan de stad Hasselt die op vlak van energiebeleid al langer het voortouw neemt. Met dergelijke duurzame en slimme oplossingen wordt er een win-win-situatie gecreëerd. De stad Hasselt slaat hun zonneoverschotten op in de batterij die als er nood aan is kan gebruikt worden. Zo bespaar je energie en verlaag je de energiefactuur. Dit project van de stad Hasselt draagt bij tot de doelstelling van de federale regering om te switchen van fossiele naar groene energie.”

Altijd gebruiksklaar

Het stadsbestuur wil met de ingebruikname van deze batterij het goede voorbeeld geven. “Batterijen kunnen namelijk pieken en dalen in zowel de productie als het verbruik van elektriciteit afvlakken. Op die manier gaan we verstandig om met groene energie en kunnen we die meteen gebruiken in onze dagdagelijkse werking”, aldus burgemeester Steven Vandeput. “We investeren deze bestuursperiode bijvoorbeeld fors in de vergroening van ons wagenpark. Zo kochten we eind vorig jaar drie elektrische voertuigen voor onze afvalophalers.”

“Bovendien is ook de dienstverlening van onze technische diensten hiermee te allen tijde verzekerd”, zegt schepen Libert. “Zelfs bij een stroompanne kunnen de verschillende ploegen blijven doorwerken. Vooral in een noodsituatie, waarin er snel ondersteuning dient geboden te worden aan inwoners of hulpdiensten, zal dat voor de Hasselaar een verschil maken.”